ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS (GDPR)

Adatvédelmi tájékoztató

Név: Berkes Tető Magyarország Kft.
Székhely: 1076 Budapest, Thököly út 13. 2/12.

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a Berkes Tető Magyarország Kft., www.berkesteto.hu elérhető weboldal és üzleti tevékenységünk során a honlapra látogatók, illetve a velünk kapcsolatba kerülő személyek személyes adatait miként kezeljük.

I. AZ ADATKEZELŐ
A tető felújítása mindenkori tagjai közösen üzemeltetik a fent megjelölt weboldalt, közösen tartanak fenn ügyfélszolgálati irodát.

Telefon: +36303500782
weboldal: www.berkesteto.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.berkesteto.hu

Közös adatkezelői megállapodás lényege

A www.berkesteto.hu tagjai között létrejött megállapodás alapján a www.berkesteto.hu gondoskodik azon adatkezeléseket érintő tájékoztatásokról, megkeresések megválaszolásáról, amelyek külön egyik taghoz sem köthetőek, míg a Berkes Tető Magyarország Kft. gondoskodik az a www.berkesteto.hu üzleti tevékenységével kapcsolatos adatkezelést érintő tájékoztatásról és az érintetti jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról.

A jelen tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezeléseket érintően kérdésével bármikor fordulhat hozzánk a fenti központi elérhetőségeinken.

II. KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓBAN RÉSZLETEZETT ADATKEZELÉSEINK

1. Tetőfedés
2. Ácsmunkák
3. Bádogos munkák


III. JELEN TÁJÉKOZTATÓ SZERINTI ADATKEZELÉSEK

1. Mi az adatkezelés célja?

Kezeljük a kérdéseire adott válaszokat és az azokból levont következtetések, valamint a kitöltő személy nevét, telefonszámát és e-mail címét kapcsolattartás és az eredmény közlése céljára, ha a teszt eredményét nem tudjuk vele a helyszínen közölni.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatokat?

Az adatkezelés jogalapja az oldalunkon kitöltött és elküldött személy önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Hozzájárulás hiányában a szolgáltatásunk nem lehetséges.

Mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

Helyszíni kiértékelés és eredményközlés esetén a tesztet és az értékelést átadjuk a kitöltő személynek vagy a megkeresést követően haladéktalanul megsemmisítjük. Későbbi kiértékelés és eredményközlés esetén a tesztet és értékelést az eredmény kézbesítését vagy személyes közlését követően, de ennek hiányában is legkésőbb a kitöltést követő egy hónap elteltével megsemmisítjük.

2. Szerződéskötés és szerződés teljesítése

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket vállalkozásunk valamely tagja megbízóival vagy alvállalkozóival, együttműködő partnereivel, beszállítóival köt. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

Mi az adatkezelés célja?

A szerződésekhez kapcsolódóan személyes adatkezelésre elsősorban akkor kerül sor, amennyiben szerződő partnerünk (akár megbízói, akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó. E személyek személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése.

A szerződésekhez kapcsolódóan sor kerülhet továbbá a kapcsolattartóként eljáró személyek személyes adatainak kezelésére.
Amennyiben a szerződő partnerünk egy cég, kapcsolattartó eljárására rendszerint sor kerül, de magánszemély vagy egyéni vállalkozó szerződő partner esetén is eljárhat helyettük más személy, mint kapcsolattartó.
A kapcsolattartók személyes adatai kezelésének a célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala, teljesítése, megszüntetése.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, és szerződő partnerünk természetes személy vagy egyéni vállalkozó, abban az esetben személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).
Természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célokból?

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén:
igényelt szolgáltatás megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára;
megrendelés, szerződéskötés időpontja, státusza;
szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatos adatok (teljesítési hely, idő, teljesítésigazolás adatai);
számla adatok (szerződő fél neve és címe, számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.); fizetési adatok (fizetés napja, összege, módja, átutalás esetén szerződő partner bankszámlaszáma); bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja.
Kapcsolattartó eljárása esetén:
kapcsolattartó személyazonosító adatai, elérhetőségei (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, beosztás, képviselt cég/személy neve);

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

Természetes személlyel vagy egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyazonosító és a szerződés tárgya függvényében szükséges személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 78. § (3) és (4) bekezdései alapján az Art. 202. §-ban meghatározott adómegállapításhoz való jog elévülési ideje alatt kezeljük (adóbevallás évét követő 5 év), és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.
Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):
számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím, számlaadatok) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;
amennyiben megbízónk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának dc) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát. Az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik.
A kapcsolattartói adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük. Kapcsolattartó változása esetén a korábbi kapcsolattartó adatait a változás átvezetésével egyidejűleg töröljük.


3. Ügyfélszolgálati adatkezelés, kapcsolatfelvétel
Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben Ön valamely kérdésével hozzánk fordul (kapcsolatfelvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott, tudomásunkra jutott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása érdekében kezeljük.
Jelen pont alá tartozik a tájékozódás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez kapcsolódik, akkor arra a kapcsolattartásra az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?
E-mail útján érkező megkeresés esetén:
név, e-mail cím, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)
Telefonon érkező megkeresés esetén az alábbi adatokat kezeljük:
név, telefonszám, beszélgetés dátuma, időpontja, érdeklődő által megadott személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő az ügyfélszolgálathoz fordult)
Postai úton küldött levél esetén:
feladó neve, címe, levél kézbesítésének dátuma, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekünkből kezeljük.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

4. Hírlevél
Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben feliratkozik a hírlevelünkre, a feliratkozás során megadott személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy a megadott elérhetőségeiken szolgáltatásait, aktuális híreit tartalmazó üzenetekkel, rendezvényekkel és ezekkel összefüggő kapcsolattartás céljából megkereshessük.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím
opcionálisan megadható adatok: cégnév, telefonszám
Amennyiben a kötelezően megadandó adatok közül valamely adatot nem ad meg, úgy hírlevél feliratkozását nem tudjuk befogadni.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Hozzájárulás hiányában feliratkozását nem tudjuk fogadni, és így hírleveleinket sem tudjuk Önnek megküldeni.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A hírlevél feliratkozással kapcsolatosan kezelt személyes adatait bármikor töröljük adatbázisunkból, ha
Ön ezt kéri vagy az adatkezelési hozzájárulását visszavonja vagy a hírlevélről leiratkozik.
A hírlevelünkről bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül leiratkozhat:
a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva;
az címünkre küldött e-mailes nyilatkozat útján;

5. Cookie kezelés
Mi az a cookie, és mi a célja?
A weboldal cookie-kat (sütiket) használ. A cookie egy olyan fájl (kis adatcsomag, betűkből és számokból álló kicsi állomány), amely az oldal megtekintésekor rátelepül az Ön által használt számítástechnikai eszközre (számítógép, okostelefon, tablet, stb.). Ez teszi lehetővé, hogy a weboldal felismerje a felhasználó böngészőjét abból a célból például, hogy megállapítsa, a felhasználó már járt a weboldalon korábban.
A cookie maga nem tartalmaz vagy gyűjt információt, csupán arra használják, hogy segítsen a felhasználók azonosításában. Ennek segítségével számukra kényelmesebb, felhasználó barátabb szolgáltatást tudnak nyújtani.
A cookiek elsődleges célja, hogy lehetővé tegyék a weboldal megfelelően működését, amelyhez szükséges különösen a weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.
A cookiek által gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel a felhasználó azonosítására, és ezen adatokat csak abban az esetben kapcsoljuk össze egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vele kapcsolatban azonosításra alkalmas cookie-kat alkalmazzunk.
A cookie-k a böngésző memóriájában találhatóak és tipikusan az alábbiakat tartalmazzák:
A küldő szerver neve
A cookie élettartama
Az érték – általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám
A cookie-t küldő weboldal kiszolgálója ezt a számot használja a felhasználó azonosítására, amikor az visszatér vagy oldalról oldalra lépdel. Ezt az értéket csak a küldő szervere tudja olvasni, valamint használni. A cookiek központi szerepet játszanak az internet testreszabhatóságában és a viselkedés alapú reklámozás is általában cookie alapon működik.
Hogy törölheti, tilthatja le a cookiekat?
A cookie-kat Ön képes törölni is saját eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k letiltását. Lehetőség van az összes cookie tiltására is, de ez jelentősen rontja a webböngészési élményt, ha olyan szolgáltatásokat használ, melyek a cookie-t használják.
A cookie-k beállítását a különböző böngészők esetén itt találja:
Böngésző
Cookie beállítása (link)
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Milyen sütiket használunk és azok mire szolgálnak?

Süti neve
Milyen adatokhoz fér hozzá
Élettartama
Funkciója (Miért szükséges a Weboldal vagy a felhasználók részére)
süti jóváhagyás

adott munkamenet egyszeri jóváhagyás

A Weboldallal összefüggésben igénybe vesszük továbbá a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik.
A cookie-k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat a mi érdekünkben elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a weboldal látogatottságát és a weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen a jelenleg megbízott Kreatív Inas marketingügynökség. A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi.
A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).

Hirdetéseinket külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, hogy a felhasználó korábban már látogatást tett a Weboldalon, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a felhasználónak (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).

A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. A felhasználók a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.

A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal.

IV. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Az általunk kezelt személyes adatokat azon munkatársaink jogosultak megismerni, akiknek az a munkaköri feladatai teljesítése érdekében szükséges, valamint a személyes adatokat megismerhetik az általuk ellátott feladattal összefüggésben adatfeldolgozóink és azok munkatársai. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.
Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó
Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység a www.berkesteto.hu-n

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önöket.
A személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.
Saját céljaikra a tanúsító cégek az adatokat nem használják fel, azokat kizárólag a tető felújítása adott tagjának minőségtanúsítása céljából jogosultak megismerni.

Amennyiben a Tető felújítása, építése, javítása érintett tagja könyvvizsgálatot vesz igénybe, a könyvvizsgálatot ellátó cég, illetve annak munkatársai jogosultak a vizsgált társaság irataiba történő betekintésre, illetve a könyvvizsgálat érdekében szükséges másolat készítésére, kezelésére.

Könyvvizsgáló cég

V. ADATBIZTONSÁG
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megtesszük. Ennek keretében elfogadjuk és kialakítjuk, rendszeresen felülvizsgáljuk mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általunk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megteszünk minden tőlünk telhetőt, hogy megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodunk arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. Felhívjuk mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítjuk, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítjuk ki, illetve választjuk meg, hogy biztosítsuk az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajtunk végre, illetve alkalmazunk.

Mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

VI. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.
Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket.
Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

VII. AZ ÖN JOGAI
HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA: Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

HOZZÁFÉRÉS JOGA: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések
A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is.
Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

HELYESBÍTÉSHEZ, KIEGÉSZÍTÉSHEZ VALÓ JOG: Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

TÖRLÉSÉHEZ VALÓ JOG („AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG”): Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.
Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.
Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
b) az adatok kezelése jogellenes;
c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG: Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a mi jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.
Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG: Azon adatkezelést érintően, amely alapja a mi vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.
Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG: Amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése jogalapján, automatizált (azaz elektronikus) módon végezzük, Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt személy részére.

VIII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA
Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az I. bekezdésben feltüntetett elérhetőségeink valamelyikére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.
A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.
Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel.
Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

IX. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ
Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.
Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

X. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA
1. Adatkezelő megkeresése
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele
Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.
A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://naih.hu
postai cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3. Bírósághoz fordulás
Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.
Budapest, 2022.07.13
Frissítve: 2023.01.29.